Kedd, 2021. December 7.Ambrus napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1951
Ezen a napon született Pitti Katalin

 
 

  Pályázat: A Képzőművészeti Kollégium folyóirat - pályázati felhívása

Pályázati kiírás hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére

A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2007. január 1. és 2007. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és elektronikus szakmai folyóiratok megjelentetésének vissza nem térítendő támogatására.

Altéma kódszáma: 1601
A kiosztható keret összege: 90 millió Ft 

A kollégium a pályázatban nem ír elő kötelező önrészt.

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos vagy elektronikus folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő - felelős szerkesztő - ellenjegyzésével.

1. Hagyományos folyóiratok:

A pályázónak csatolnia kell:

- a lapbejegyzés másolatát,

- határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben 2006. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata).

- az utolsó megjelent lapszámot,

- új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének, költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lapszám terjedelmének 160%-át! Összevont lapszám csak havonta, illetve kéthavonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, évente legföljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri vagy meghaladja egy lapszám 160%-át. A különszám elfogadható elszámolásként.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb (és/vagy 500 000 forintnál kevesebb) támogatást nem szavaz meg.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy - ha az NKA erre fölkéri - aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatkozik.

A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (http://www.nka.hu) letölthető.

A kollégium előnyben részesíti azoknak a folyóiratoknak a támogatását, amelyek

- postai terjesztésben és szabad árushelyeken elérhetők

- a folyóirat terjesztésére a Könyvtárellátó Kht.-val érvényes szerződéssel rendelkeznek,

- amelynek működő weblapja van,

- amelyeknek bevételei között a közvetlen előállítási költség legalább 10%-át elérő szponzoráció, hirdetés, egyéb támogatás mutatható ki.

A szerkesztőségnél foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira, valamint rezsire támogatás nem igényelhető.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

- szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése

- szerzői jogdíjak

- fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése

- szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése

- nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre

- szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés

- kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

- képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

- korrektúra

- nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

- amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető elektronikus formája is van, és ahhoz is kér támogatást, annak jogcímei nem térhetnek el a 2. pontban foglalt jogcímektől.

Amennyiben a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, a költségvetésben, illetve az elszámolásban csak a nettó árat tüntetheti föl azoknál a tételeknél, amelyek áfája visszaigényelhető. A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

2. Internetes folyóiratok

(A kizárólag Interneten megjelenő folyóiratok támogatására vonatkozik.)

A pályázathoz csatolni kell:

- a folyóirat hozzáférhető webcímét és

- a honlapról készült utolsó printeket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb (és/vagy 100 000 forintnál kevesebb) támogatást nem szavaz meg.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

- szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése

- szerzői jogdíjak

- fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése

- szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése

- előkészítési munkák az alábbi jogcímekre

- képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

- szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés

- korrektúra

- kódolás (HTML-nyelvre) (adatfeltöltés)

- publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

Amennyiben a pályázó a 1. és 2. pontokban felsorolt költségektől eltérő költség jogcímet is megjelöl meg, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Amennyiben a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, a költségvetésben, illetve az elszámolásban csak a nettó árat tüntetheti föl azoknál a tételeknél, amelyek áfája visszaigényelhető. A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerződés birtokában 2007. évben számíthat a 2006. évi támogatás elszámolása után.

A pályázatok 2006. november 17-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H - 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy a gyakori jogszabályváltozások következtében módosított, legfrissebb (2006. július 18-án megjelent) pályázati adatlapot a honlapról tölthetik le, illetve postán kérhetik az Igazgatóságtól.

Kérjük, hogy az új pályázati adatlapon nyújtsák be pályázatukat.

Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról (http://www.nka.hu), vagy kitölthető az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhető vagy postai úton igényelhető - bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével - az NKA Igazgatóságától.

Pénzügyi lebonyolító

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie

- külföldi székhelyű pályázónak,

- magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,

- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal,

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció

- A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

- A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követően jogi dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt

- Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, amelyek az NKA honlapja (http://www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő intézmények listája címsor alatt szerepelnek

Köztartozás-igazolás

Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tartozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy

- saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy

- adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.

A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részletes eligazítást.

Kiadványok támogatása

A hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések

A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell.

Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvédelmi célú támogatás kivételével), törzstőke-, illetve alaptőke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy - a pályázóval történő megállapodás alapján - a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes. Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap.

A A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető

(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől - csütörtökig 8.30 -16 óráig; pénteken 8.30-13 óráig

 

 

 
2006. október 28, szombat 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.