Összművészeti fesztiválok támogatása
Dátum: 2002. október 23, szerda
Téma: PályázatA nemzeti kulturális örökség minisztere pályázatot hirdet fesztiválrendező szervek részére a 2003-as év folyamán megrendezendő összművészeti fesztiválok támogatására.

A felhasználható összeg 120 millió forint.A pályázatokat a Nemzeti Kulturális Alapprogram illetékes szakmai kollégiumainak képviselőiből álló testület bírálja el.

Összművészetinek tekinthetők azok a rendezvények, amelyek több, de legalább három művészeti ágra kiterjednek.

1. Stabilizáló támogatás a 2003-ban esedékes összművészeti fesztiválok számára

A pályázat célja a már meggyökeresedett, évről évre megrendezésre kerülő azon fesztiválok stabilizálása, amelyek 1998 óta folyamatosan vagy ciklikusan, legalább három alkalommal megrendezésre kerülnek. Előnyben részesülnek a legalább 5 napig tartó fesztiválok.

A pályázatban a kérelmezőnek be kell mutatnia az előző 3 fesztivál programját, és a legutóbbinak a részletes költségvetését.

Az elnyerhető támogatás összege fesztiválonként maximum 5 millió forint.

Az előirányzott teljes összeg 90 millió forint.

Altéma kódszáma 5007

2. A 2003-ban induló, új összművészeti fesztiválok támogatása

A pályázat célja az új kezdeményezések támogatása, új fesztiválok megrendezésének elősegítése.

A pályázatban a kérelmezőnek röviden be kell mutatnia szakmai tevékenységét, az esetleges előzménynek tekinthető rendezvény(ek) programját.

Az elnyerhető támogatás összege fesztiválonként maximum 3 millió forint.

Az előirányzott teljes összeg 30 millió forint.

Altéma kódszáma 5007

A bíráló testület fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező pályázatok ismeretében

 • az egyes altémákra előirányzott keretösszeget átcsoportosíthassa, továbbá
 • a regionalitás szélesítése, vagy más szervezetekkel való, bizonyítható fokozottabb együttműködés esetén az egyes fesztiválokra maximált összegnél magasabb támogatást is megítélhessen.

Pályázni - mindkét pont esetében - szükség szerint a következő tételekre lehet:

 • a fesztiválon fellépő művészek és más közreműködők tiszteletdíjára, illetve szerzői jogdíjra,
 • a fesztivál kiadványainak (plakát, meghívó, szórólap, program-, illetve műsorfüzet) nyomdai
 • költségeire
 • a fesztivál hirdetési költségeire,
 • a részvétellel összefüggő utazási, szállítási és szállásköltségekre,
 • a színpadtér (nézőtér) kialakítására és bontására,
 • a kiállító- és bemutatótér kialakítására és bontására,
 • a terem, illetve hangszer vagy más eszköz, felszerelés bérleti díjára,
 • kottakölcsönzési díjra,
 • a világítás és hangosítás költségeire,
 • összesen legfeljebb a költségvetés 70%-ára.

A pályázó a további, legalább 30%-os arányú hányadról - a tényleges rendelkezésére álló és a várható egyéb források megjelölésével - cégszerűen aláírt, felelős nyilatkozatot köteles tenni az erre vonatkozó dokumentumok másolatainak becsatolásával.

A pályázónak be kell mutatnia a 2003-ban esedékes fesztivál tervezett programját, a program részletező költségvetését, a vendégjátékok elfogadó nyilatkozatait, a rendezvény-helyszínek befogadó nyilatkozatait..

Minden fesztiválra külön pályázatot kell benyújtani!

A pályázók nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át + 25% áfát tartoznak befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára az adatlaphoz tartozó csekken.

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetében sem lehet kevesebb

5000 + 25% áfa összegénél, azaz 6250 forintnál.

A nevezési díjat nem fizetjük vissza.

A pályázatok 2002. november 4-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes adatlapján lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá bankszámlával nem rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2002. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, e mellékletek ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A határon túli pályázóknak - a tájékoztatóban foglaltaktól eltérően - pályázatukhoz mellékelniük kell a hatályos alapító okirat és a bírósági bejegyző végzés közjegyzővel hitelesített másolatát és azok magyar fordítását, valamint az érvényes aláírási címpéldányt.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető- bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével - az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható.

A pályázatokat a bíráló testület a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (pl.: kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az Igazgatóságon átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék). Ügyfélfogadási idő: hétfőtől - csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
http://www.csabanet.hu

A cikk webcíme:
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=255